Navigation Menu

Înfiinţat în 1881, spitalul a fost găzduit într-o casă de mici dimensiuni, aproape de centrul orașului. La stăruințele doctorului C. Vasiliu, s-a construit în 1895 actualul local prin contribuțiile ploieștenilor și, în special ale lui Dimitrie Sfetescu și ale farmacistului de origine germană F. Schuller, noul stabiliment primind denumirea principalului donator. Între 1934 şi 1935, spitalul a fost modernizat de arhitectul P. S. Popovici, fiind transformat în unitate exclusiv de chirurgie, sub îndrumarea doctorului I. Negruzi. Denumirea originală a fost retrasă după instaurarea regimului comunist, iar clădirea principală supraetajată. Spitalul beneficiază de o dezvoltare continuă, în prezent adăpostind o gamă variată de secţii şi laboratoare.

Founded in 1881, the hospital was sheltered in one small house, near the city center. On the insistence of Doctor C. Vasiliu, in 1895 the present place was constructed with the donations received from Ploieşti citizens, of Dimitrie Stefescu and the German pharmacist F. Schuller; the new establishment receiving the name of the main contributor. Between 1934 and 1935, the hospital was modernized by the architect P. S. Popovici and transformed into an exclusive surgery unit under the guidance of Doctor I. Negruzi. The original name was removed in the communist period and the main building was superposed. The hospital is subject to continuous developing, sheltering various sections and laboratories.

More Information»

Se știe cu siguranță că această clădire în stil eclectic cu influențe art-nouveau a fost ridicată între 1899 şi 1900 după planurile arhitectului I. Goligher de către Ghiță Stoenescu, descendentul unor bulgari veniți în Ploiești în secolul al XIX-lea, care a făcut avere din negustorie și din industria petroliferă. Fără a fi confirmate din punct de vedere istoric, există povești urbane care spun că de-a lungul existenței sale imobilul a fost zestre de nuntă, dar și că și-a schimbat proprietarul în urma unui joc de cărți. În perioada comunistă a devenit policlinică cu plată, iar în ultimii ani a fost readus la înfățișarea inițială, fiind unul dintre cele mai bine restaurate monumente istorice din oraș. Păstrează feroneria și picturile interioare originale.

It is surely known that this eclectic building with art-nouveau influences was constructed between 1899 and 1900 following the plans of the architect I. Goligher by Ghiță Stoenescu, the descend of some Bulgarians arrived in Ploiești in the 19th century, who got rich from trade and business in the oil industry. Without being confirmed from the historical point of view, there are some urban stories which tell that along its existence, the house was a wedding present and that it has changed its owner further as a result of a card game. In the communist period it became a polyclinic with payment and in the last years it regained its initial aspect, being one of the city’s most well preserved historical monuments. It keeps the ironware and the original interior paintings.

More Information»

Datorită trecutului și semnificației sale, este unul dintre simbolurile orașului Ploiești. A fost construită pentru Radu Stanian, avocat și primar, cunoscut pentru faptul că îşi cheltuia o bună parte din avere pe petreceri. La începutul perioadei interbelice, casa a fost vândută liderului politic N. Constantinescu-Bordeni, care l-a angajat pe arhitectul N. Z. Șmina să mărească și să transforme vechea clădire, imprimându-i un puternic stil neo-românesc. După instalarea regimului comunist, clădirea a fost naționalizată, devenind pentru mai bine de 50 de ani Casa Căsătoriilor.  În prezent, imobilul se află în proprietate privată, fiind retrocedat.

Because of its past and signification, this house is one of Ploiești’s symbols. It was constructed for Radu Stanian, lawyer and mayor, known for the fact that he was consuming a significant part of his fortune on parties. At the beginning of the inter-war period, the house was sold to the political leader N. Constantinescu Bordeni who hired architect N. Z. Șmina to enlarge and transform the old building by imprinting a significant neo-Romanian style. After the installation of the communist regime, the building was nationalized becoming the Marriage Registry for more than 50 years. At present, the building is in private property, being retrocedated.

More Information»

Vechiul palat al Liceului de Băieți „Sfinții Petru și Pavel” a fost construit în perioada 1895 – 1898, după planurile arhitectului Toma Dobrescu, pe locul cimitirului Bisericii Sfântul Gheorghe. În mai – august 1944, liceul este bombardat succesiv, monumentala fațadă și aripa de sud fiind distruse aproape în totalitate. Distrugerile nu s-au oprit aici, elegantul amfiteatru unde au conferențiat în perioada interbelică personalități precum Nicolae Iorga fiind mistuit de flăcări la puțin timp după terminarea raidurilor aeriene. După retragerea denumirii religioase de către autoritățile comuniste și mutarea liceului, s-a construit actuala fațadă, în stil socialist, iar mai târziu s-a ridicat aripa de sud. În prezent, aparține Colegiului Naţional Mihai Viteazul, unul dintre cele mai de prestigiu licee ploieştene.

The old palace of “Saints Peter and Paul” Boys High School was built between 1895 – 1898 by Toma Dobrescu’s plans of, on the former site of the Saint George Church’s cemetery. In May – August 1944, the high school was successively bombed; its monumental facade and south wing being destroyed almost completely. The destroying was not over, as the elegant amphitheatre where inter-war personalities like Nicolae Iorga lectured were burned down during a short time after the aerial raids were over. After the communist authorities cancelled the religious name and moved the high school, the present socialist style façade, and later its south wing, were constructed. Nowadays, the building belongs to the Michael the Brave National College, one of the most prestigious high schools in Ploieşti.

More Information»

Fostul Palat al Băncii Comerciale Române a fost inaugurat în 1930, fiind construit în stil art-deco simplist şi elegant după planurile arhitectului Paul Smărăndescu, un reprezentant de seamă al curentului neoromânesc. Ca inginer constructor a fost desemnat Emil Prager, care s-a făcut remarcat prin rezistența și durabilitatea construcțiilor sale. În anii celui de-al Doilea Război Mondial, a adăpostit diferite servicii ale Primăriei, din interiorul său coordonându-se apărarea orașului.

The former Romanian Commercial Bank Palace was inaugurated in 1930 being built in a simple and elegant art deco style by the plans of the architect Paul Smărăndescu, a significant representative of the neo-Romanian style. The chosen construction engineer was Emil Prager, who was well known for the hardness and durability of his constructions. During WWII, it accommodated different departments of the Municipality, and the city’s defence was coordinated from here.

More Information»

Aflat la intersecția Străzii Take Ionescu cu Bulevardul Republicii, imobilul fostului Palat al Băncii Creditul Prahovei a fost construit în stil neo-românesc între 1923 şi 1926, sub îndrumarea arhitectului ploieştean Toma T. Socolescu. Inițialele primei instituții bancare încă se mai văd deasupra intrării.

Located at the crossroads of Take Ionescu Street and Republicii Boulevard, the building of the former Prahova Credit Bank Palace was built in neo-Romanian style between 1923 and 1926, under the guidance of the architect Toma T. Socolescu. Above the entrance, you can still see the initials of the first bank which functioned here.

More Information»

Construit în stil clasic si inaugurat în anii ‘20, este singurul hotel din Ploieşti care funcționează neîncetat din perioada interbelică. După terminarea celui de al Doilea Război Mondial, la parterul hotelului s-a mutat Restaurantul Berbec, găzduit pană atunci de Hotelul Europa, distrus în bombardamentele anglo-americane. A fost extins în două etape, latura principală de pe Bulevardul Republicii fiind ridicată între 1980 şi 1982.

Built in classical style and inaugurated in the 20s, the only hotel from Ploieşti which has functioned uninterruptedly since the inter-war period. After the end of WWII, Berbec Restaurant moved onto the building’s ground hall, hosted until then by Europe Hotel, which was destroyed in British-American bombings. It was extended in two stages, the main side on Republicii Boulevard being constructed between 1980 and 1982.

More Information»

Imobilul este unul dintre puţinele păstrate din centrul vechi al oraşului, nefiind transformat sau ascuns în timpul sistematizării comuniste. Clădirea a fost construită la mijlocul perioadei interbelice după planurile arhitectului aromân Constantin Iotzu, iar interioarele reflectă influențele art-deco ale epocii. În perioada comunistă, clădirea a fost utilizată ca magazin universal.

The building is one of the few remaining from the city’s old centre, not being transformed or hidden in the period of the communist systematization. The building was constructed in the middle of the inter-war period by the plans of the Macedo-Romanian architect Constantin Iotzu and its interiors reflect the époque’s art deco influences. In the communist period, the building was used as universal store.

More Information»

Palatul Telefoanelor a fost inaugurat în aprilie 1932, odată cu modernizarea rețelei de telefonie, Ploieștiul fiind primul oraș din țară cu un sistem telefonic complet automat. Fațada art-deco a imobilului a fost simplificată, în urma lucrărilor de supraetajare care au avut loc ulterior. În anii ’60, Palatului Telefoanelor i-a fost adăugată latura sudică, dinspre Strada Romană.

This palace was inaugurated in April 1932 during the modernization of the telephone network, Ploiesti being the first city in the country having an automated phone system. The art deco facade of the building was later simplified and a new floor was added. In the 60s, the Telephone Palace was extended on its south side from Romană Street.

More Information»

Aripa veche dinspre Strada Vlad Țepeș a liceului a fost construită de comunitatea evreiască din oraș între 1893 şi 1896, ca local pentru Școala Evreiască de Fete. Extins la forma actuală în anii ’60, liceul poartă numele domnitorului Alexandru Ioan Cuza, care a poposit la Ploiești în anul 1859.

The high school’s old part towards Vlad Țepes Street was built by the Jewish community between 1893 and 1896 as the Jewish School of Girls. Extended to its actual size in the 60s, the college bears the name of Prince Alexandru Ioan Cuza which stopped in Ploiești in 1859.

More Information»

Situată vizavi de Parcul Mihai Viteazul, creat în urma sistematizării din anii ’80, școala se află într-o clădire construită între 1931 şi 1933 în stil art deco, după planurile arhitectului P. S. Popovici. Având o fațadă simetrică, clădirea prezintă o serie de elemente art deco, precum ornamentele de fier forjat, intrarea separată pentru „Băeți” şi „Fete” și ceasul bine conservat.

Situated across from Michael the Brave Park, created during the systematization works from the 80s, this building was constructed between 1931 and 1933 in art deco style, following the plans of the architect P. S. Popovici. Having a symmetrical facade, it has a series of art deco elements such as the cast iron ornaments, the separate entrance for “Boys” and “Girls” and the well preserved watch.

More Information»

Una dintre puținele realizări arhitecturale ale lui Toma N. Socolescu care mai există, clădirea în stil clasic a fost construită în 1886, pentru a găzdui Școala de Meserii. După ce și-a schimbat destinația de mai multe ori, a devenit sediul unei instituții a administraţiei locale, care a renovat vechiul imobil păstrând, în linii mari, aspectul original.

One of the few architectural achievements of Toma N. Socolescu which still stands, the building in classical style was built in 1886 with the purpose of hosting the School of Trades. After it changed its destination several times, it became the residence of an institution of the local administration which renovated the old house, preserving its original aspect.

More Information»

Una dintre creațiile monumentale ale arhitectului Toma T. Socolescu a fost construită între 1924 şi 1929 în stil neoromânesc, ca Palat al Școalelor Comerciale din oraș. În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, pe acoperișul său a fost pictată o cruce roşie, cu scopul de a feri clădirea de bombardamentele aliate. În prezent, aici funcţionează Colegiul Național „I. L. Caragiale”, unul dintre cele mai prestigioase licee ploieștene, printre absolvenți săi numărându-se personalități marcante ale culturii si științei din România.

This is one of the monumental creations of the architect Toma. T. Socolescu, built between 1924 and 1929 in neo-Romanian style as the city Commercial School Palace. In the Second World War, a red cross was painted on its roof with the purpose of saving the building from the allies’ bombings. At present, “I. L. Caragiale” National College functions here, being one of the most prestigious high schools from Ploiești, among its graduates being numerous outstanding personalities of Romanian culture and science. 

More Information»

Ridicată în prima parte a secolului al XIX-lea și refăcută după 1860, casa prefectului Istrate Negulescu reprezintă un exemplu de arhitectură tipică pentru elita locală, care adopta moda occidentală. Cel mai important moment din trecutul acestei clădiri a fost transformarea sa, pentru câteva săptămâni, în anul 1877, în reședința oficială a ţarului rus Alexandru al II-lea.

Built in the first part of the 19th century and refurbished after 1860, the Istrate Negulescu prefect’s house represents an example of typical architecture for the local elite which embraced the occidental customs. The most important moment from the history of this building was its transformation, for a few weeks in 1877, in the official residence of the Russian Tsar Alexander II.

More Information»

Actual sediu al Serviciului Român de Informații a fost ridicat la sfârșitul secolului al XIX-lea pe locul vechii prefecturi, în stil neoclasic. Clădirea a fost utilizată de autoritățile militare prahovene pentru a găzdui renumitul Regiment 32 Infanterie „Mircea”, care s-a remarcat în ambele războaie mondiale ca unitate de elită a Armatei Române.

The present location of the Romanian Intelligence Service was built in neoclassical style at the end of the 19th century on the spot of the old prefect’s office. The building was used by the local military authorities for housing the famous 32 Infantry Regiment “Mircea” which has distinguished in both world wars as an elite military unit of the Romanian Army.

More Information»

În 1902, iluminatul public devenea o realitate pe străzile principale ale orașului și în vilele din centru. Sursa era Uzina Electrică de pe Strada Mihai Bravu, care tocmai fusese finalizată după doi ani de lucrări. Păstrează aspectul original, fiind unul din puținele exemple de arhitectură industrială antebelică din oraș. În prezent, clădirea adăpoșteste o sucursală a Societății de Distribuție a Energiei Electrice.

In 1902, public electricity was becoming a reality on the city’s main streets and in the downtown villas. The source was the Electric Power Plant on Mihai Bravu Street, which had just been finalized after two years of work. It now has the original appearance, being one of the few examples of pre-war industrial architecture in the city. Nowadays, the building is used by a local branch office of the Electricity Distribution Company.

More Information»

Reședința ridicată între 1869 şi 1870 de către bancherul evreu Ergas Avram Mamaciu a fost martora evenimentelor Republicii de la Ploiești, în faţa sa adunându-se mulțimea revoluționară care transforma pentru o noapte orașul Ploiești în stat. Clădirea realizată după planurile arhitectului sas Christian Kertch se remarcă prin stilul arhitectural neogotic.  Între 1880 şi 1910, aici a funcţionat Prefectura, după care a avut diverse destinaţii: club, şcoală, cinematograf, casa armatei, din 1955 până în 2010 fiind sediul Teatrului de Păpuşi „Ciufulici”.

The residence built between 1869 and 1870 by the Jewish banker Ergas Avram Mamaciu was witness to the Republic of Ploiești events, as the revolutionary crowd gathered in front of the building to transform the city into a country for just one night. The building, made by the plans of the Transylvanian Saxon architect Christian Kertch, has a distinct neo-gothic style. Between 1880 and 1910, here was the Prefect’s office, then it had different uses:club, school, cinema, army club, and since 1955 until 2010 it was “Ciufulici” Puppet Theatre.

More Information»

Pe locul său a existat casa comisului Grigore Iordache Cantacuzino, unde, începând cu 1836, a funcționat prima școala publică din Ploiești, intitulată Școala Domnească. Aici a urmat I. L. Caragiale ultimii ani ai școlii primare și primii ani ai școlii gimnaziale, în perioadele 1859 – 1863 și 1864 – 1866. Actuala clădire a fost ridicată în 1902, într-un elegant stil neoclasic, adăpostind Școala Primară de Băieți și Fete nr. 1. Fiind grav avariată la cutremurul din noiembrie 1940, și-a pierdut etajul. Din anul 1953, clădirea găzduiește sediul Clubului Sportiv Școlar.

On its location, the house of the equerry Grigore Iordache Cantacuzino was previously built, where, starting from 1836, the first public school in Ploiești, named the Princely School, operated. The Romanian playwright and writer I. L. Caragiale took classes here, during the last years of primary school and the first years of middle school, between 1859 – 1863 and 1864 – 1866. The present building was erected in 1902, in an elegant neoclassical style, accommodating the Primary School of Boys and Girls no. 1. It lost its first floor, being severely affected by the earthquake in November 1940. From 1953, the building is hosting the Sportive School Club.

More Information»

Halele Centrale reprezintă realizarea capitală a arhitectului Toma T. Socolescu, devenind în timp un simbol al orașului. Au fost construite între 1929 şi 1935, fiind o capodoperă a arhitecturii interbelice românești, dar și una dintre cele mai moderne hale alimentare din întreaga Europă a acelor vremuri. Păstrează numeroase elemente decorative originale, precum ușile din fier forjat ale prăvăliilor de pe laturile exterioare. Inaugurarea Halelor Centrale a avut loc la 1 noiembrie 1935, în prezenţa regelui Carol al II-lea. Având fațada acoperită cu cărămidă roșie, cupola în forma octogonală și turnul cu ceas construit în plan pătrat, clădirea Halelor Centrale domină Piața prof. arh. Toma T. Socolescu.

The Central Market Hall represents the capital achievement of the architect Toma T. Socolescu which became the symbol of the city. It was built between 1929 and 1935, being a masterpiece of the inter-war Romanian architecture and also the most modern European grocery market hall of that time. Its numerous original decorative elements, such as the shops’ doors made from wrought iron on the exterior sides of the building, were well preserved. Inauguration of the Central Market Hall took place on the 1st of November 1933 in presence of King Carol II. With the facade covered in red bricks, the cupola in octagonal shape and the tower bell built in a square plan, the Central Market Hall dominates the Prof. arh. Toma T. Socolescu Square.

More Information»

Construit în perioada 1934 – 1936 în stil neoromânesc după planurile arhitectului Statie Ciortan, fostul Palat al Administrației Financiare reprezintă una dintre cele mai importante clădiri istorice din Ploiești, sediul încăpător și modern ilustrând cu succes dezvoltarea orașului din acea perioadă. Fațada păstrează încă decorațiunile originale, inclusiv scrisul din anii ’30 de pe frontispiciul clădirii. Începând din anii ’50, în această clădire și-a desfășurat activitatea Tribunalul Prahova, în prezent aflându-se într-un amplu program de consolidare/restaurare și modernizare. 

Built in the period 1934 – 1936, in neo-Romanian style, following the plants of the architect Statie Ciortan, the former Financial Administration Palace represents one of the most important historical buildings in Ploiești; a spacious and modern residence, successfully illustrating the development of the city in those times. The facade still keeps the original decorations, including the writing from the 30s from the building’s frontispiece. Starting with the 50s, Prahova Courthouse has run its activity in this palace, now being in an ample process of consolidation/restoration and modernization.

More Information»

Finalizarea construcţiei bulevardului a avut loc după 1880, în timpul mandatelor succesive ale primarilor C. T. Grigorescu şi Radu Stanian. Pavat iniţial cu piatră cubică, bulevardul s-a numărat printre primele spaţii publice din Ploieşti iluminate cu energie electrică. Devenit, odată cu trecerea timpului, locul favorit de promenadă al ploieştenilor, Bulevardul Independenţei a fost scena bătăilor cu flori şi a numeroase ceremonii desfăşurate în perioada interbelică sau a paradelor cu ocazia zilelor de 1 Mai si 23 August, după instalarea regimului comunist.

The finalization of the Boulevard’s construction took place after 1880, in the consequent mandates of mayors C.T. Grigorescu si Radu Stanian. Initially paved with cubic paver stone; the Boulevard was among the first public places electrically lighted. Independenţei Boulevard was the scene of the flower fights and of the numerous ceremonies from the inter-war period or of the parades occasioned by the 1st of May and 23rd of August after the installation of the communist regime.

More Information»
All Listing Types All Locations Any Rating

Listing Results

 • Spitalul Municipal „Shuller” / “Shuller” Municipal Hospital

  Spitalul Municipal „Shuller” / “Shuller” Municipal Hospital

  Ploiestiul vechi

  Read more
 • Casa Ghiță Stoenescu / Ghiță Stoenescu House

  Casa Ghiță Stoenescu / Ghiță Stoenescu House

  Ploiestiul vechi

  Read more
 • Casa Radu Stanian / Radu Stanian House

  Casa Radu Stanian / Radu Stanian House

  Ploiestiul vechi

  Read more
 • Colegiul Naţional „Mihai Viteazul” / “Michael the Brave” National College

  Colegiul Naţional „Mihai Viteazul” / “Michael the Brave” National College

  Ploiestiul vechi

  Read more
 • Banca Națională a României / National Bank of Romania

  Banca Națională a României / National Bank of Romania

  Ploiestiul vechi

  Read more
 • Banca Comercială Română / Romanian Commercial Bank

  Banca Comercială Română / Romanian Commercial Bank

  Ploiestiul vechi

  Read more
 • Hotel Central / Central Hotel

  Hotel Central / Central Hotel

  Ploiestiul vechi

  Read more
 • Banca Prahova Nouă / New Prahova Bank

  Banca Prahova Nouă / New Prahova Bank

  Ploiestiul vechi

  Read more
 • Palatul Telefoanelor / Telephone Palace

  Palatul Telefoanelor / Telephone Palace

  Ploiestiul vechi

  Read more
 • Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza” / “Alexandru Ioan Cuza” National College

  Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza” / “Alexandru Ioan Cuza” National College

  Ploiestiul vechi

  Read more
 • Școala Gimnazială „Sfântul Vasile” / “Saint Basil” Secondary School

  Școala Gimnazială „Sfântul Vasile” / “Saint Basil” Secondary School

  Ploiestiul vechi

  Read more
 • Servicii de Gospodărire Urbană / Urban Town Management Sevices

  Servicii de Gospodărire Urbană / Urban Town Management Sevices

  Ploiestiul vechi

  Read more
 • Colegiul Național „Ion Luca Caragiale” / “Ion Luca Caragiale” National College

  Colegiul Național „Ion Luca Caragiale” / “Ion Luca Caragiale” National College

  Ploiestiul vechi

  Read more
 • Casa Istrate Negulescu / Istrate Negulescu House

  Casa Istrate Negulescu / Istrate Negulescu House

  Ploiestiul vechi

  Read more
 • Serviciul Român de Informații / Romanian Intelligence Service

  Serviciul Român de Informații / Romanian Intelligence Service

  Ploiestiul vechi

  Read more
 • Uzina Electrică / Electric Power Plant

  Uzina Electrică / Electric Power Plant

  Ploiestiul vechi

  Read more
 • Casa Ergas Mamaciu / Ergas Mamaciu House

  Casa Ergas Mamaciu / Ergas Mamaciu House

  Ploiestiul vechi

  Read more
 • Clubul Sportiv Școlar / Sportive School Club

  Clubul Sportiv Școlar / Sportive School Club

  Ploiestiul vechi

  Read more
 • Halele Centrale / Central Market Hall

  Halele Centrale / Central Market Hall

  Ploiestiul vechi

  Read more
 • Tribunalul Județean Prahova / Prahova County Courthouse

  Tribunalul Județean Prahova / Prahova County Courthouse

  Ploiestiul vechi

  Read more
 • Bulevardul Independenței / Independenței Boulevard

  Bulevardul Independenței / Independenței Boulevard

  Ploiestiul vechi

  Read more
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!