Navigation Menu

Construită în  perioada 1862 – 1869, a fost una dintre cele mai mari biserici din Ploieşti. Din nefericire, a fost complet distrusă în timpul bombardamentelor aliate din al Doilea Razboi Mondial, astăzi păstrându-se intact doar turnul clopotniţei, semnalizat ca monument istoric. Construită în 1937, casa parohială a fost reamenajată în 1948, cu scopul de a permite funcţionarea serviciului religios.

Built in the period 1862 – 1869, this church used to be one of the biggest churches in Ploieşti. Unfortunately it was completely destroyed in the allied bombings from the Second World War which left intact the bell tower, signalled as a historical monument. Built in 1937, the parochial house was rearranged in 1948 with the purpose of allowing the function of the religious services.

More Information»

Biserica a fost construită în 1875 în zona de vest a orașului, pe locul unei biserici mai vechi. A fost restaurată în perioada interbelică, atunci când s-au adus unele modificări, precum ridicarea porticului în stil brâncovenesc între anii 1931 şi 1932, sub îndrumarea arhitectului Toma T. Socolescu.

The church was built in 1875 on the west side of the city in the place of an older church. It was restored in the inter-war period when it was subject of some modifications, such as the portico built in brâncovenesc style between 1931 and 1932, under the guidance of the architect Toma T. Socolescu.

More Information»

A fost clădită în perioada 1831 – 1832, pe locul unei biserici mai vechi, de la începutul secolului al XIX-lea. Fără a fi confirmată, există o legendă care leagă locul de existența unei vechi biserici unde se rugau soldaţii domnitorului Mihai Viteazul. Biserica şi-a păstrat aspectul inițial, în ciuda numeroaselor restaurări efectuate după stricăciunile provocate de cutremure şi de bombardamentele din 1944. Mai veche decât biserica este turnul clopotniței, construit în formă octogonală, rar întâlnită în arhitectura românescă.

This church was built in the period 1831 – 1832 on the former site of a 19th century church. With no evidence, there is a legend that connects the place with an old church where Michael the Brave’ soldiers were praying. The church preserved its initial appearance despite the numerous restorations done after earthquakes and the 1944 bombardments. The bell tower built in octagonal shape, rarely used in the Romanian architecture, is even older than the church is.

More Information»

Având proporțiile unei catedrale, arhitectura sa este inspirată de cea a mânăstirii Curtea de Argeș. A fost construită în perioada 1894 – 1902, după planurile arhitectului Toma N. Socolescu, pe locul unei biserici de la 1831. Afectată de cutremure si bombardamente în al Doilea Razboi Mondial, când a fost parțial distrusă, biserica a fost restaurată de fiecare dată. Ușile de la intrare păstrează inscripția originală veche de mai bine de un secol.

Having the proportions of a cathedral, its architecture is inspired by Curtea de Argeș Monastery. It was constructed in the period 1894 – 1902 after the plans of the architect Toma N. Socolescu on the former site of a church dating from 1831. Affected by earthquakes and bombings during WWII, when it was partially destroyed, the church was restored each time. The entrance doors are keeping the original inscription which is more than one century old.

More Information»

Dovadă a diversității etnice a locuitorilor Ploieștiului de odinioară, sinagoga de pe Strada Basarabilor a fost inaugurată în anul 1911, fiind construită după planurile arhitecților H. Schapira și H. Stainbach. Este singura sinagogă care a mai rămas, din cele cinci existente în orașul vechi. În prezent, în Ploiești comunitatea evreiască mai are aproximativ 50 de membri, după ce, în perioada interbelică, aceasta număra aproape 4000 de suflete.

Proof of an ethnic diversity of Ploieşti inhabitants in the old days, the synagogue on Basarabilor Street was inaugurated in 1911, being built after the plans of the architects H. Schapira și H. Stainbach. It’s the only still existing synagogue from the five which existed in the old town. Nowadays, the Jewish community from Ploieşti has about 50 members, while in the inter-war period it numbered almost 4000 souls.

More Information»

Pe locul unei vechi biserici de la începutul secolului al XIX-lea, a fost ridicată Biserica Sfântul Ioan Botezătorul în 1841 – 1842, prin eforturile comunităților române, bulgare și grecești din zona de nord-vest a Ploieştiului. Datorită poziției sale centrale, a dimensiunilor și a bogatelor decorațiuni, lăcașul a ajuns să fie considerat catedrala orașului. Aspectul său s-a modificat radical în perioada interbelică, odată cu construirea clopotniței între 1923 şi 1939, după schițele arhitectului Toma T. Socolescu (a cărui semnătură – crinul stilizat – poate fi văzută pe cupole). Turnul are o înălțime de 60 de metri și a fost ridicat ca monument în memoria soldaților prahoveni căzuți în Primul Război Mondial. În prezent, se continuă planul interbelic, prin înlocuirea vechii biserici cu una nouă, în același stil cu clopotnița. Intrarea în catedrală este străjuită de statuile Sfinților Petru și Pavel, ocrotitorii orașului Ploiești.

Saint Joan the Baptist Church was built in 1841 – 1842 on the spot of an old church dating from the beginning of the 19th century, by the efforts of the Romanian, Bulgarian and Greek communities from the northwest area of Ploiești. Due to its central location, its dimensions and rich decorations, the church is now considered the city’s cathedral. Its initial aspect had been drastically modified in the inter-war period, when the bell tower was constructed between 1923 and 1939 following the plans of architect Toma T. Socolescu (whose signature – a stylized lily – can be spotted on the domes). The 60m high bell tower was built as a monument in the memory of the Prahova soldiers who died in WWI. At present, the inter-war plans of the building are continued, by replacing the old church with a new one, built in the same architectural style as the tower bell. The entrance in the cathedral is guarded by the statues of the Saints Peter and Paul, the protectors of Ploiești.

More Information»

Actuala construcție a fost realizată din cărămidă în anul 1842, biserica fiind resfințită în anul 1900, după ample lucrări de restaurare la care a contribuit cu donații și Casa Regală a României. Afectată de cutremure, biserica a fost supusă la lucrări succesive de reabilitare în perioadele 1983 – 1986 și 1999 – 2000, construcția remarcându-se prin cele trei turle impozante.

The existing building was made of bricks in 1842, the church being rededicated in 1900, after massive restoration to which the Romanian Royal Family also contributed through donations. Damaged by earthquakes, the church was consecutively repaired between 1983 – 1986 and 1999 – 2000, the building being noticeable by its three imposing steeples.

More Information»

Situată în aproprierea Pieței Mihai Viteazul, Biserica Sfântul Vasile a fost ridicată în anul 1834, pe locul unde se aflau gropile comune ale celor decedați în epidemiile de ciumă și holeră. Reconstruită în perioada 1857 – 1858, biserica este rezidită în forma actuală în anul 1872, după ce fusese distrusă de un incendiu. În acest lăcaș de cult a servit între anii 1947 – 1973  preotul și duhovnicul Constantin Galeriu, fost deținut politic, personalitate marcantă a creştinismului românesc.

Situated in the proximity of Michael the Brave Square, Saint Basil Church was built in 1834 on the place where the mass graves were situated of the ones deceased because of the plague and cholera epidemics. Reconstructed in the period 1857 – 1858, the church was constructed in its actual shape in 1872, after if was destroyed by a fire. In this place of worship, the priest and father confessor Constantin Galeriu, former political prisoner and outstanding personality of the Romanian christianity, served between 1947 – 1973.

More Information»

Unică în Ploiești prin arhitectura sa, ce amintește de lăcașurile de cult din spațiul rusesc, biserica a fost construită între anii 1875 şi 1880, după planurile arhitectului Toma N. Socolescu. La strângerea fondurilor necesare construcţiei au contribut inclusiv ostaşi ruşi aflaţi în oraș în preajma evenimentelor din 1877. Biserica păstrează aproape în întregime pictura interioară realizată în 1880 de Gheorghe Tattarescu, un pionier al neoclasicismului în pictura românească, precum și scaunul regal cu stema Regatului României. Afectată de cutremurul din 1977, biserica a fost supusă unor lucrări masive de restaurare în perioada 1994 – 2010, în urma cărora și-a recăpătat frumusețea și forma impunătoare.

With a unique architecture that reminds us of the Russian places of worship, the church was built between 1875 and 1880, following the plans of the architect Toma N. Socolescu. The Russian soldiers present in the city around the events from 1877 also contributed to the fundraising. The indoor painting done in 1880 by Gheorghe Tattarescu, a neoclassical pioneer in Romanian painting, was almost all preserved,including the royal chair with the Coat of Arms of the Kingdom of Romania. Affected by the earthquake from 1977, the church was the subject of massive restoration works in the period 1994 – 2010, regaining its beauty and impressive shape.

More Information»

Construită în apropierea vechii prefecturi, dar și pentru a se deosebi de celălalt lăcaș de cult cu hramul Sfântului Nicolae, noua biserică a primit denumirea de „Sfântul Nicolae Nou”. A fost ridicată între anii 1863 şi 1869 în stil neoclasic și a fost locul de rugăciune al ofițerilor ruși încartiruiți în zonă în anul 1877. Crucea mormântului unui ofițer țarist, scrisă în limba franceză, poate fi văzută în apropierea intrării în biserică, la fel și un monument dedicat memoriei jucătorilor care au evoluat pentru F.C. Petrolul Ploiești.

Built in the proximity of the old prefect’s office, in order to make a distinction from the other place of worship with the same name, the new church was named New Saint Nicholas. It was constructed between 1863 and 1869 in neoclassical style and it used to be the praying place of the Russian officers accommodated in the area in 1877. The cross of one Russian officer, written in French language, can be spotted in the proximity of the church’s entrance, the same as a monument dedicated to the memory of the football players of Petrolul Ploiești F.C.

More Information»

Existența Bisericii Sfântul Ilie a fost legată de cea a tăbăcarilor în mahalaua cărora a fost ridicată prin contribuția membrilor breslei. Construită la 1847 – 1848, avea să fie complet distrusă de bombardamentele americane din 1944. După instaurarea regimului comunist, vechii tăbăcari au dispărut, biserica fiind reclădită după anul 1990, fără să respecte fidel arhitectura iniţială. Clopotnița ridicată în 1893, înaltă de 25 de metri, păstrează încă urme de gloanțe din al Doilea Război Mondial.

This church’s being is connected to one of the tanners in whose suburb it was built with the contribution of the craft union members. Built between 1847 – 1848, it was then completely destroyed by the American bombardments in 1944. After the communist regime was installed, the old tanners disappeared, and the church was rebuilt after 1990 without carefully considering the initial architecture. The 25 m tall bell tower built in 1893, still preserves bullet holes from WWII.

More Information»

Intrarea în curte se face prin poarta maramureșeană realizată în anul 1998. Fiind cea mai veche construcţie din Ploieşti, monument istoric al patrimoniului naţional, Biserica Domnească a fost ridicată de Matei Basarab la 1639, în urma victoriei din 1637 în bătălia de la albia Teleajenului împotriva oștirii lui Vasile Lupu, domnitorul Moldovei, pentru a răsplăti orașul de unde își recrutase oștenii. Deși în 1879 biserica a trecut prin lucrări de restaurare care i-au schimbat radical aspectul, zidurile groase dinspre exterior stau mărturie a vechimii clădirii. Printre cele mai vechi obiecte de patrimoniu se numără icoana Maicii Domnului cu trei mâini și clopotul bisericii, datând de la 1794.

The entrance into the courtyard is through a Maramureșean gate made in 1998. The Pricely Church is the oldest building in Ploiești, a historical monument of the national patrimony. It was built by Matei Basarab in 1639, after the 1637 victory in the battle that took place on the banks of the Teleajen river against the troops of Vasile Lupu, prince of Moldavia, in order to reward the city from which he recruited his soldiers. Despite the fact that in 1879 the church went through restorations that have radically changed its appearance, the thick walls on the outside bear witness to the age of the construction. The oldest patrimonial objects are the Virgin with Three Hands icon and the church bell, dating back in 1794.

More Information»

Construită în anul 1856, sub domnia lui Barbu Știrbei, în mahalaua căreia i-a şi dat numele, Biserica Sfântul Dumitru a fost de-a lungul vremii afectată de cutremure, incendii și revărsări ale pârâului Dâmbu. Prin arhitectura sa și prin raportare la clădirile din jur, biserica constituie un lăcaș de cult reprezentativ pentru mahalalele de odinioară.

Completed in 1856, under the rule of Barbu Știrbei, in the suburb which has given its name, Saint Demetrius Church was affected by earthquakes, fires and floods of the Dâmbu creek. Through its architecture and considering the building surrounding it, the church is a place of worship representative of the old suburbs.

More Information»

Cu toate că nu există nicio informație care să certifice acest aspect, istoricii leagă acest lăcaş de cult de numele voievodului Mihai Viteazul și curtea sa domnească. Vechile ziduri au fost înglobate în 1987 – 1989 în construcția existentă azi, care prezintă o înfățișare inspirată de arhitectura religioasă medievală a regiunii. Clopotnița a fost ridicată la 1852, de-a lungul vremii pierzându-și din structură și din aspectul original. În aceeaşi curte a complexului bisericesc mai sunt vizibile ruinele a două biserici datând din secolele XVII – XVIII.

Although there is nothing that proves it, historians connect the place of worship to the name of Prince Michael the Brave and his princiary court. In 1987 – 1989, the old walls were incorporated into the existing building, which gives it an appearance inspired by the religious medieval architecture of this area. The bell tower was built in 1852, but during the years it partially lost its original structure and aspect. In the courtyard of this same ecclesiastical complex, the ruins of two churches from the 17th – 18th century can be seen.

More Information»

Biserica a fost construită în stil neoclasic, și sfințită în anul 1833, pe locul unei bisericii mai vechi, în secolul al XIX-lea fiind punctul central al unei mahalale cu o semnificativă componentă grecească. Clădirea și-a pierdut aspectul inițial în urma numeroaselor cutremure și a bombardamentelor din al Doilea Război Mondial, fiind restaurată de fiecare dată.

The church was built in the neoclassical style, and dedicated in 1833, where there was previously an older church, this being the centre of a Greek-influenced suburb. The building lost its initial appearance due to the numerous earthquakes and bombardments during WWII, each time being restored.

More Information»

Clădită în 1820 pe locul unei alte biserici datând din secolul al XVIII-lea, lăcașul de cult și-a pierdut vechea înfățișare tradițională în urma lucrărilor de consolidare efectuate în perioada interbelică, având astăzi un aspect sobru, inspirat de stilul neoromânesc. La slujbele ținute în mai – iunie 1877, biserica l-a avut ca oaspete pe ţarul Alexandru al II-lea al Rusiei, acesta donând o icoană în care Maica Domnului este reprezentată cu trei mâini, considerată a fi făcătoare de minuni.

Built in 1820, where there previously was another church dating back to the 18th century, the place of worship lost its traditional appearance subsequent to the reinforcement works during the inter-war period, that now makes it look austere, inspired by the neo-Romanian style. During the services held between May – June 1877, the church had as a guest the Russian Tsar Alexander II, who donated a miraculous Virgin with Three Hands icon to the church.

More Information»

Expresie a diversității culturale şi confesionale, Biserica Catolică a reunit comunitățile de intelectuali, burghezi și muncitori străini veniți în oraș odată cu industrializarea din secolul al XIX-lea. Lăcașul de cult a fost construit după planurile arhitectului italian Romano de Simon, în perioada 1938 – 1939, pe locul vechii biserici de la 1864, în stilul romanic-târziu cu elemente gotice, la ridicarea ei contribuind Primăria Municipiului Ploiești, Guvernul italian și Guvernul polonez.  În curtea bisericii, se află statuia Sfântului Anton de la Padova, iar în interior se găsește orga realizată în 1915 de renumita fabrică „Schlesien Gebruder-Rieger” din Iagerndorf, Austria. În prezent, comunitatea romano-catolică din Ploiești numără aproximativ 900 de credincioși.

Through expression of cultural and confessional diversity, the Catholic Church reunited the communities of intellectuals, bourgeois and foreign workers who arrived in the city at the same time with the industrialization of the 19th century. The church was built between 1938 – 1939 following the plants of the Italian architect Romano de Simon, replacing the old church dated at 1864, in late romantic style with gothic elements, among contributors being Ploiești Municipality, the Italian and the Polish Governments. In the church courtyard stands the statue of Saint Anthony of Padua and inside the church there is the organ made in 1915 at the famous factory “Schlesien Gebruder-Rieger” from Iagerndorf, Austria. At present, the Roman-Catholic community from Ploiești comprises of about 900 practicants.

More Information»

Prima sa atestare documentară datează din secolul al XVII-lea, ceea ce o face una dintre cele mai vechi biserici din Ploiești. Afectată de cutremure și de bombardamente, a fost de fiecare dată reparată, păstrându-și aspectul care i-a fost dat în urma restaurării dintre anii 1820 şi 1827. Construită în stil brâncovenesc, biserica se distinge prin turla înaltă de 18m și prin pridvorul deschis, cu șase coloane rotunde, şi adăposteşte obiecte de cult de valoare istorică și artistică, precum catapeteasma realizată în 1864.

Its first documentary attestation dates back to the 17th century, which makes it one of the oldest churches in Ploiești. Damaged by earthquakes and bombardments, it was repaired each time, preserving its aspect from the restoration between 1820 and 1827. Built in brâncovenesc style, the church is distinguished by the 18m high tower and the open church porch having six round columns, which shelters historical and artistically cult objects, such as the rood screen made in 1864.

More Information»

Mărturie a importanței pe care o avea odinioară comunitatea germană în viața Ploieștilor, Biserica Evanghelică Luterană de Confesiune Augustană a fost construită prin eforturile pastorului Hans Durlesser în perioada 1938 – 1942, cu ocazia împlinirii a 100 de ani de atestare documentară a comunității germane din Ploiești. Alături de solida construcție cu arcade gotice a Bisericii Evanghelice Luterane se află fosta Școală Primară Germană.

As a testimony of the importance that the German community used to have in the life of the city, the Evangelical Lutheran Church of Augustan Confession was built with the efforts of preacher Hans Durlesser between 1938 and 1942, with the occasion of celebrating 100 years of documentary testimony of the German community from Ploiești. Right beside the Evangelical Lutheran Church’s solid construction with Gothic arcades there is the former German Primary School.

More Information»

Zidită între 1912 şi 1936, pe locul vechiului lăcaș de cult din lemn datând din anul 1760, biserica Sfântul Pantelimon a fost pictată de italianul Umberto Marchetti în stil neo-apusean. Prăbușită parțial la cutremurul din 1940, bombardată în 1944 și grav afectată de cutremurul din 1977, biserica a trecut de fiecare dată peste greutățile timpurilor, reprezentând astăzi una din realizările remarcabile ale arhitectului ploieștean Toma T. Socolescu.

Built between 1912 and 1936, replacing the old wooden church dated back to 1760, St. Panteleimon church was painted by the Italian painter Umberto Marchetti in the Neo-Western style. Partially destroyed in the 1940 earthquake, bombed in 1944 and badly damaged by the earthquake in 1977, each time the church has overcome the hard times, representing today one of the remarkable creations of the architect Toma T. Socolescu.

More Information»
All Listing Types All Locations Any Rating

Listing Results

 • Biserica Sfânta Ecaterina / Saint Catherine Church

  Biserica Sfânta Ecaterina / Saint Catherine Church

  Biserici si catedrale

  Read more
 • Biserica Sfântul Haralambie / Saint Charalambos Church

  Biserica Sfântul Haralambie / Saint Charalambos Church

  Biserici si catedrale

  Read more
 • Biserica Sfântul Gheorghe Vechi / Old Saint George Church

  Biserica Sfântul Gheorghe Vechi / Old Saint George Church

  Biserici si catedrale

  Read more
 • Biserica Sfinţii Împăraţi / Saints Emperors Church

  Biserica Sfinţii Împăraţi / Saints Emperors Church

  Biserici si catedrale

  Read more
 • Sinagoga „Beth Israel” / “Beth Israel” Synagogue

  Sinagoga „Beth Israel” / “Beth Israel” Synagogue

  Biserici si catedrale

  Read more
 • Catedrala Sfântul Ioan Botezătorul / Saint John the Baptist Cathedral

  Catedrala Sfântul Ioan Botezătorul / Saint John the Baptist Cathedral

  Biserici si catedrale

  Read more
 • Biserica Sfânta Treime / Holy Trinity Church

  Biserica Sfânta Treime / Holy Trinity Church

  Biserici si catedrale

  Read more
 • Biserica Sfântul Vasile / Saint Basil Church

  Biserica Sfântul Vasile / Saint Basil Church

  Biserici si catedrale

  Read more
 • Biserica Sfânta Vineri / Saint Friday Church

  Biserica Sfânta Vineri / Saint Friday Church

  Biserici si catedrale

  Read more
 • Biserica Sfântul Nicolae Nou / New Saint Nicholas Church

  Biserica Sfântul Nicolae Nou / New Saint Nicholas Church

  Biserici si catedrale

  Read more
 • Biserica Sfântul Ilie / Saint Elijah Church

  Biserica Sfântul Ilie / Saint Elijah Church

  Biserici si catedrale

  Read more
 • Biserica Domnească / Princely Church

  Biserica Domnească / Princely Church

  Biserici si catedrale

  Read more
 • Biserica Sfântul Dumitru / Saint Demetrius Church

  Biserica Sfântul Dumitru / Saint Demetrius Church

  Biserici si catedrale

  Read more
 • Biserica Sfântul Nicolae Vechi / Old Saint Nicholas Church

  Biserica Sfântul Nicolae Vechi / Old Saint Nicholas Church

  Biserici si catedrale

  Read more
 • Biserica Buna Vestire / Church of the Annunciation

  Biserica Buna Vestire / Church of the Annunciation

  Biserici si catedrale

  Read more
 • Biserica Maica Precista / Maica Precista Church

  Biserica Maica Precista / Maica Precista Church

  Biserici si catedrale

  Read more
 • Biserica Catolică „Cristos Rege” / “Christ the King” Catholic Church

  Biserica Catolică „Cristos Rege” / “Christ the King” Catholic Church

  Biserici si catedrale

  Read more
 • Biserica Sfinții Voievozi / Saints Voivodes Church

  Biserica Sfinții Voievozi / Saints Voivodes Church

  Biserici si catedrale

  Read more
 • Biserica Evanghelică Luterană / Evangelical Lutheran Church

  Biserica Evanghelică Luterană / Evangelical Lutheran Church

  Biserici si catedrale

  Read more
 • Biserica Sfântul Pantelimon / Saint Panteleimon Church

  Biserica Sfântul Pantelimon / Saint Panteleimon Church

  Biserici si catedrale

  Read more
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!